Het Forensische Veld

Hieronder vind je een overzicht van het forensisch veld. Het forensisch veld is complex en omvangrijk en heeft als doel om een breed overzicht en samenhang in het forensisch zorgveld te bieden om zo samenwerking en kennisdeling te bevorderen. Op deze website vindt u informatie zoals welke forensische zorgaanbieders er zijn, hoe zij samenwerken en welke projecten er zijn op het gebied van bijvoorbeeld kwaliteitsontwikkeling of vakmanschap.

Uitleg:

  • - Met de muis kan je klikken op de verschillende gekleurde blokken om een overzicht te krijgen van de organisaties die daaronder vallen.
  • - In dat overzicht kan je met het scrolwiel van de muis in- en uitzoomen.
  • - Ook kan je het overzicht verslepen door de linkermuisknop ingedrukt te houden.
  • - Wanneer je klikt op de verschillende organisaties, krijg je een beschrijving en een link naar de eigen website.
Laden...
Ministerie van Justitie & Veiligheid

Het Ministerie van Justitie en Veiligheid zorgt voor de rechtsstaat in Nederland, zodat mensen in vrijheid kunnen samenleven, ongeacht hun levensstijl of opvattingen. Justitie en Veiligheid werkt aan een veiliger en rechtvaardiger samenleving door mensen rechtsbescherming te geven en waar nodig in te grijpen in hun leven. Soms is dat een ingrijpende maatregel, soms worden nieuwe perspectieven geopend. Altijd zijn het ingrepen die alleen Justitie en Veiligheid kan en mag doen.

De verantwoordelijkheid voor de plaatsing van mensen in de forensische zorg ligt bij de Minister van Justitie en Veiligheid. Omdat de Minister eindverantwoordelijk is voor de ten uitvoerlegging van de straf en/of maatregel, moet het Ministerie van Justitie en Veiligheid waarborgen dat de forensische zorg die aan justitiabelen is opgelegd, ook daadwerkelijk beschikbaar is.

ForZo/JJI is, naast de forensische zorg, financier van het EFP. Daarnaast verstrekt ForZo/JJI diverse subsidies, waaronder die voor het Programma KFZ.

Introductiedossier ministerie van Justitie en Veiligheid

Het WODC is een zelfstandige dienst van het Ministerie Justitie en Veiligheid:

WODC

Bekijk 1 onderwerp
Kenniscentra

Een kenniscentrum is een plaats waar kennis op een bepaald terrein samenkomt en wordt gedeeld. Zo bestaan er ook verschillende kenniscentra over de forensische zorg.

Bekijk 17 onderwerpen
Forensische Zorgaanbieders

Mensen die in aanraking komen met politie en justitie kunnen een psychiatrische of psychische stoornis hebben. Voor de veiligheid van de samenleving is het van belang dat zij een passende behandeling krijgen. Daarbij houden we rekening met de noodzakelijke beveiliging. Forensische zorg is geestelijke gezondheidszorg, verslavingszorg en verstandelijk gehandicaptenzorg die onderdeel zijn van een straf of maatregel. Forensische zorg kan door de strafrechter worden opgelegd aan iemand die een strafbaar feit heeft gepleegd en lijdt aan een stoornis of verstandelijke beperking. Ook kan tijdens een gevangenisstraf worden toegeleid naar zorg als dat nodig blijkt. Forensische zorg beweegt zich op het snijvlak van twee werelden: van het strafrecht én de zorg.

DJI heeft contracten met verschillende zorgaanbieders: DJI koopt plekken in. Er zijn verschillende typen zorg dat wordt ingekocht, bijvoorbeeld klinische zorg of ambulante zorg.

Soms zijn er organisaties die zowel klinisch als ambulant behandelen of naast behandeling ook begeleiding bieden. Om het overzicht te bewaren is in deze gevallen gekozen om die organisaties bij één setting onder te brengen.

Bekijk 6 onderwerpen
Overige Organisaties

Onder overige organisaties vallen de organisaties die niet in te delen zijn bij de andere opties, zoals de politie en het OM, maar die wel een cruciale rol spelen in het forensisch zorgveld.

Bekijk 10 onderwerpen
Expertisecentrum Forensische Psychiatrie (EFP)

Het EFP (Expertisecentrum Forensische Psychiatrie) is in 2002 opgericht om de wetenschappelijke onderbouwing van de zorg in de forensische psychiatrie te ondersteunen, de samenwerking tussen de forensische instellingen onderling te bevorderen en meer (kennis)uitwisseling met forensische (ggz-)instellingen, universiteiten en onderzoeksinstituten tot stand te brengen. Het werkveld van het EFP bestrijkt het gehele veld van de forensische zorg, te weten alle partners met wie de Divisie Forensische Zorg/JJI (ForZo/JJI) zorg- en inkoopcontracten heeft afgesloten.

Het EFP ondersteunt het veld van de forensische zorg bij het verhogen van de kwaliteit van zorg, met als doel het bevorderen van de maatschappelijke veiligheid. De rol van het EFP is het bijeenbrengen van experts en expertise en het stimuleren van samenwerking en kennisdeling. Het EFP doet dit betrokken en resultaatgericht.

Bekijk 5 onderwerpen
Bestuurlijk overleg Forensische Zorg

Eind 2020 heeft het Ministerie van Justitie en Veiligheid samen met het veld de bestuurlijke agenda opgesteld, met daarin de gezamenlijke ambities en prioriteiten voor de forensische zorg. Het bestuurlijk overleg forensische zorg prioriteert, stuurt en monitort de onderwerpen uit de bestuurlijke agenda. Aan het bestuurlijk overleg nemen de belangrijkste stakeholders uit de forensische sector deel, zoals de brancheverenigingen, beroepsverenigingen, de Dienst Justitiële Inrichtingen en MIND.

Via onderstaande links zijn zowel de bestuurlijke agenda als het Kwaliteitskader FZ, waarvan het BO-FZ eigenaar is, te vinden:

Bekijk 8 onderwerpen
Kwaliteitsinstituten/Systemen

De kwaliteitsinstituten/systemen hebben als taak om de kwaliteit van de forensische zorg te bevorderen.

Bekijk 7 onderwerpen